სახლიდან უწმინდურის მოშრება ეკლესიური წმენდით. ვალები გაქრა, ქმართან კამათი შეწყდა.

by admin
82 views
A+A-
Reset
თქვენი რეკლამის ადგილი 3

სახლში უწმინდურის მოსაშორებლად ძლიერი ეკლესიური წმენდა ჩავატარე, ყველა ვალი გაქრა, ქმართან კამათი შევწყვიტე. გამწმენდი ლოცვა სახლს ნეგატივს აშორებს, სულიერ განვითარებას და ფინანსურ კეთილდღეობას ხელს უწყობს. რჩევები გიზიარებთ ავი სულებისგან სახლის გაწმენდის ეკლესიურ მეთოდს. უფალო, მოგვეცი მშვიდობა. დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა. ამინ!

ლოცვა სახლის გასაწმენდად – ბერი ამბროსი მესამე ოპტელი უხუცესი იყო, ბერების ლევისა და მაკარიუსის მოწაფე, ყველაზე ცნობილი ოპტელ ბერებს შორის. სწორედ ის გახდა ბერი ზოსიმას პროტოტიპი რომანში „ძმები კარამაზოვები“ დამთელი მართლმადიდებლური სამყაროს სულიერი მოძღვარი. სიცოცხლეში ყველასთვის კეთილ და ბრძნულ სიტყვას პოულობდა. მის სიტყვებში ბევრი სიბრძნე იყო. მაგალითად: „მოწყენილობა დაღვრემილობის შვილიშვილია, ხოლო სიზარმაცე ქალიშვილი. რომ მოიშოროთ, იშრომეთ, არ იზარმაცოთ ლოცვაში. ასე მოწყენილობა გაქრება და გულმოდგინება მოვა. თუ მოთმინებას და თავმდაბლობას დაუმატებთ, ბევრ ბოროტებას მოიშორებთ.“

ამ წმინდანის მიმართ ლოცულობენ სნეულებისგან განსაკურნებლად, რწმენის გასამტკიცებლად, შვილებისთვის, სამშობლოს ბედისთვის და ყოველდღიური უსიამოვნებების დროს. რა თქმა უნდა, ამ უხუცესის მიმართ ლოცვა სახლში ჰარმონიის დამყარებაში დაგეხმარებათ.

ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ. დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი. წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის). დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის. უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის). დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან, ამინ. უფალო შეგვიწყალენ (12–ჯერ). დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა, ღმერთსა. მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა. მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თჳთ ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.

ოპტელი ბერის ლოცვა

თქვენი რეკლამის ადგილი

უფალო, მომეც მე ძალა, რათა სიმშვიდითა სულიერითა მივიღო ყოველივე, რასაცა მომიტანს დღეი ესე, მომეც მე ძალა, რათა სრულიად მინდობილ ვექმნე წმიდასა ნებასა შენსა. ყოვლითურთ მიწინამძღვრე და შემეწიე მე თვითოეულსა ჟამსა დღისასა. რაიცა რა ამბავი მესმას დღესა ამას, მასწავე მიღებად მისსა სულითა სიმშვიდისათა, რწმენითა მტკიცითა, რამეთუ ყოველივე ნებითა შენითა წმიდითა ქმნილ არს. შენ ექმენ მარადის წინამძღვარ აზრთა და გრძნობათა ჩემთა ჟამსა შრომისა და უბნობისა, ჟამსა ყოვლისა უცებისა საქმის მოწევნისასა. ნუ მიმცემ მე დავიწყებად, რამეთუ ყოველივე შენ მიერ მოვლინებულ არს. მასწავე მე კეთილგონიერებითა და წრფელად ცხოვრება ჩემდათანა ყოვლისა სახლობისაითა, არა წყინებად და არცა აღშფოთებად ვინმესა. უფალო, მომეც მე ძალა, რათა დავითმინო დაშრომაი მდგომარისა დღისაი და ყოვლისა შემთხვევისაი განმავლობასა შინა მისსა. ექმენ წინამძღვარ ნებასა ჩემსა და მასწავე მე ლოცვაი, სასოებაი, რწმენაი, სიყვარული, მოთმინებაი და მიტევებაი, ამინ.

ლოცვა ოჯახის ბედნიერებისათვის წმიდათა მოწამეთა გური, სამონ და აბიბოს მიმართ

ჰოჲ, დიდებულნო მოწამენო გური, სამონ და აბიბო, დაგვიცვენით ჩუენ მონანი ესე ღუთისანი (სახელები) უკეთურ კაცთა თავდასხმისა და ბოროტის მზაკვრობათაგან. დაგვიფარეთ ჩუენ მოულოდნელისა სიკუდილისაგან. გვიხსენით ცეცხლისა, მახვილისა და ყოველგვარ სულის წარმწყმედელ გარემოებათაგან. ჰოჲ, მოწამენო ქრისტესნო, ლოცვითა თქვენითა მოგვაგეთ ჩუენ ყოველნი კეთილნი და სარგებელნი, რათა საწუთოჲსა ამის ცხოურებისა ჩუენისა კეთილმსახურებით გარდამსვლელნი და ურცხვენელისა აღსასრულისა მიმღებელნი ღირს ვიქმნნეთ მხურვალითა შემწეობითა თქვენითა ყოველთა წმიდათა თანა მართლისა მსაჯულისა მარჯვენით დგომად, რათა დაუსრულებელად ვადიდებდეთ მას, თანა მამით და სულით წმიდითურთ, უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.

წრფელი ლოცვით ყოველგვარი უსიამოვნებისგან, ავი თვალისა და კამათისგან დაცული იქნებით. სიყვარულს, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და მშვიდობას გისურვებთ.

თქვენი რეკლამის ადგილი 4

Related Articles